Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 270 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [5 z 3562]

GIODO przeciw instalowaniu kamer w klasach

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował zestaw wyjaśnień, w jakich przypadkach szkoły mogą stosować monitoring wizyjny, jakie obowiązki muszą wówczas spełnić oraz jakie prawa przysługują osobom objętym tego typu nadzorem. Dokument trafił już do kuratoriów. Zdaniem GIODO niedopuszczalne jest instalowanie kamer w klasach, w celu kontroli jakości pracy nauczycieli.

Zobacz porady dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych>>>

Dokument zamieszczony na stronach GIODO - pt. „Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach” - zawiera przypomnienie podstawowych zasad dotyczących tego zagadnienia.

GIODO wskazuje w nim, że obowiązujący w Polsce zakres prawnych podstaw instalowania i wykorzystywania monitoringu wizyjnego odnosi się jedynie do wybranych aspektów jego stosowania. Podstawy prawne do rejestracji obrazu (w niektórych przypadkach również dźwięku) mają służby związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym, jak Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dlatego w odniesieniu do podmiotów, które takich szczegółowych uregulowań nie posiadają, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Dokument wskazuje m.in., jakie obowiązki ciążą na szkole jako administratorze danych osobowych. GIODO podkreśla w nim, że kierujący i reprezentujący szkołę dyrektor zobowiązany jest zapewnić w kierowanej przez siebie placówce zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych. I przypomina, że w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych osobowych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), którego zgłasza do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Z tą chwilą na administratorze bezpieczeństwa informacji spoczywa prawny obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym za zabezpieczenie danych osobowych.

W dokumencie podkreślono, że dyrektor szkoły powinien zadać sobie pytanie o adekwatność wprowadzenia monitoringu wizyjnego do szkół, jako metody zapewnienia bezpieczeństwa w placówce. Powinien on ocenić, czy inne, mniej ingerujące w prywatność rozwiązania nie przyniosłyby oczekiwanych i wystarczających efektów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Zdaniem GIODO stosowanie atrap kamer powinno być zakazane. Jego zdaniem atrapy z jednej strony wprowadzają u potencjalnie monitorowanych poczucie ingerencji w sferę prywatności, a z drugiej mylne poczucie zwiększonego bezpieczeństwa. Niepożądane skutki związane z wykorzystaniem monitoringu, także z atrapami kamer, czy to w otwartej przestrzeni, jak np. boiska szkolne, czy też w zamkniętej, jak np. szatnie czy korytarze, mogą przeważać nad ewentualnymi korzyściami wynikającymi z ich stosowania i tym samym poddawać w wątpliwość skuteczność i adekwatność tego narzędzia w realizacji zamierzonego celu w danych okolicznościach.

W opinii GIODO niedopuszczalne jest instalowanie monitoringu w klasach, w których podczas trwania zajęć lekcyjnych to nauczyciel (nie zaś kamera monitoringu wizyjnego) sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem uczniów i mienia. Dokument potwierdza, że obecnie w polskim porządku prawnym brakuje precyzyjnych przepisów, które w sposób wyczerpujący regulowałyby zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technik nadzoru w miejscu pracy. Ale przypomina, że zgodnie z Konstytucją RP, ustawą o ochronie danych osobowych czy Kodeksem pracy, podmioty stosujące monitoring powinny kierować się przede wszystkim zasadą adekwatności. Przewiduje ona, że pozyskiwać można jedynie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonego z góry, zgodnego z prawem celu. Innymi słowy wymagane jest stosowanie tylko środków proporcjonalnych do celów przetwarzania danych osobowych. W przypadku monitoringu celem tym jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, nie zaś nadzór nad efektywnością czy wydajnością wykonywanej przez pracownika pracy. Co więcej, jak czytamy w dokumencie, w art. 221 Kodeksu pracy określono zasadniczy katalog danych osobowych pracownika, które mogą być przetwarzane przez pracodawcę. Nie ma wśród nich danych pozyskiwanych za pomocą monitoringu wizyjnego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opracował dokument we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, który właśnie przekazał go do kuratoriów w Polsce.

Redakcja INFORLEX.PL

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00